นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา
            – ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขารัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            – ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์     077-913347
แฟ็กซ์         077-913348
อีเมล์           noise.hotel@hotmail.com