นายพิชัย อินทชุ่ม
นายพิชัย อินทชุ่ม
หัวหน้างานยานพาหนะ
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา 
            – ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)    สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์   077-913320
แฟ็กซ์       077-913348