นางปัทมาวดี สำเนียงหวาน
นางปัทมาวดี สำเนียงหวาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา
            – ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)    มหาวิทยาลัยมหิดล
            – ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์     077-913347
แฟ็กซ์         077-913348
อีเมล์           p_sweet1502@hotmail.com