นางจิลมิกา รุ่งสินเมธา
นางจิลมิกา รุ่งสินเมธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา
            – ปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศทั่วไป)    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           – ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์     077-913320
แฟ็กซ์         077-913348
อีเมล์           jilmika_m@hotmail.com