นายดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
นายดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา
            – ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาชุมชน)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์   077-913347
แฟ็กซ์       077-913348