นายชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
นายชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :
วุฒิการศึกษา
            – ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์)    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์     077-913320
แฟ็กซ์         077-913348
อีเมล์           nobitasurat@hotmail.com