กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Read more

สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมรณรงค์ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏและต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ” จึงได้จัดการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาล ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมตักบาตรและพิธีเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมตักบาตรและเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ในวันสถาปนาราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มีคณาจารย์ ข้าราชการเกษียณ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 – 2516)  เมื่อปี พ.ศ.2516 ซึ่งต่อมาพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

มรส. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์(Evidence – Based ITA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based ITA) รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบบรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคใต้และบุคคลากรที่รับผิดชอบการประเมิน

Read more

มรส. มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่ผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก(หลวงพ่อพุทธโสธร) ให้แก่ผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

มรส.จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณถนนด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์ฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 30 รูป ณ บริเวณถนนด้านข้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

Read more

อธิการบดี(รก.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรส. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ

ผศ.สมทรง นุ่มนวล อธิการบดี(รักษาการ) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรส. ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีโกนผมนาค และถวายผ้าไตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2560

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องท่าเพชร ตึกสำนักงานอธิการบดี

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ จำนวน 999 รูป พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องผดุงชาติ ตึกสำนักงานอธิการบดี  

Read more