ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมอบรมในหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฎิบัติงานและสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ต่อองค์กร”

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒

Read more

ผู้อำนวยการกองกลาง ติดตาม​ดูเเลความพร้อมการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริฯ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒

Read more

ผู้อำนวยการกองกลาง​ เเละบุคลากรในสังกัดร่วมฟังการเเสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม​ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตํารวจมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานอธิก

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS”

กองกลาง สำนักงานอธิก

Read more