กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตํารวจมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตํารวจมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม ประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ปรากฎต่อสาธารณะ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ ศาลาหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 10 เมษายน 2561

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสภา 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี แสดงความยินดีพี่จอย ธิดารัตน์ มาตรแสง ที่ได้ลูกสาวที่น่ารัก

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทน มรส. ไปแสดงความยินดีพี่จอย ธิดารัตน์ มาตรแสง ที่ได้น้องบัวลูกสาวที่น่ารัก              

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS”

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS” ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุณีย์ ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายธนกฤต จันทร์ช่วง และนางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารงานจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะเข้าศึกษาดูงานในวันอังคารที่ 27 มีนาคม

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสภา 2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

Read more

รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกองกลางและทีมงาน มรส. พาเยี่ยมชม

Read more

โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

งานบริการวิชาการฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more