กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารงานจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะเข้าศึกษาดูงานในวันอังคารที่ 27 มีนาคม

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดำเนินโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสภา 2 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

Read more

รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 รองคณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมชมตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกองกลางและทีมงาน มรส. พาเยี่ยมชม

Read more

โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

งานบริการวิชาการฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม มรส.ร่วมใจ บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00

Read more

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more

สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมรณรงค์ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏและต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ” จึงได้จัดการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาล ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more