ภาระงาน

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ ติดต่อประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 6 งาน ดังต่อไปนี้

  1. งานบริหารทั่วไป
  2. งานธุรการ
  3. งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ
  4. งานยานพาหนะ
  5. งานรักษาความปลอดภัย
  6. งานประชาสัมพันธ์