ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ พัฒนางานอย่างมืออาชีพ”

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นให้บริการสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานกลางในการให้อำนวยความสะดวก ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปที่เป็นงานกลาง งานธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานจราจร และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ