ผู้อำนวยการกองกลาง ติดตาม​ดูเเลความพร้อมการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริฯ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนัก​งานอธิการบดี เดินทางไปราชการเพื่อติดตาม​ดูเเลความพร้อมเเละการบริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามเเนวพระราชดำริเเละเเนวทางในการดำเนินงานของหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ในวันอังคาร​ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น ๓ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี