กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตํารวจมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตํารวจมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม ประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ปรากฎต่อสาธารณะ ณ โรงแรมโกลเด้นบีช จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 โดยมี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ