ขอเชิญร่วมกิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กำหนดการสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
***********************
:
ภาคเช้า
๐๕.๔๕ น. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนพร้อมกันบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. บุคลากรและแขกผู้เกียรติพร้อมกันบริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
***(ดนตรีไทยบรรเลง)***
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร
ตามด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ และ บุคลากร
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. ประธานเปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธโสธรและปิดทอง
๑๐.๒๐ – ๑๐.๔๐ น. การรำมโนราห์ถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร
๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น. ประธานกล่าวให้พรและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ บริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
:
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. การแสดงจากชุมชนขุนทะเล
๑๔.๒๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ สังคมผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
***(ดนตรีไทยบรรเลง)***