กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS”

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS” ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุณีย์ ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายธนกฤต จันทร์ช่วง และนางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ เป็นวิทยากร เพื่อให้การบริหารจัดการด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และขอใช้ยานพาหนะในระบบ MIS มีประสิทธิภาพ ทุกส่วนงานเข้าใจตรงกัน มีความถูกต้องเรียบร้อย กองกลางจึงจัดฝึกอบรมขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการใช้ระบบ เพิ่มองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น