กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561