กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในส่วนของการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์ การบริหารงานจัดการอาคาร งานสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย และการจัดเส้นทางจราจรและการขนส่ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจะเข้าศึกษาดูงานในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561