โครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

งานบริการวิชาการฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ