กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับรางวัลสตรีต้นแบบในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

และในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี