สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมตักบาตรและพิธีเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมตักบาตรและเปิดอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ในวันสถาปนาราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มีคณาจารย์ ข้าราชการเกษียณ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 – 2516)  เมื่อปี พ.ศ.2516 ซึ่งต่อมาพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญตราพระลัญจกรส่วนพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ