สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมรณรงค์ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื่องในโอกาสวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏและต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ” จึงได้จัดการประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาล

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในนามของมหาวิทยาลัยได้ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร มาบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงาน ต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทัพยากรเพื่อการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ 6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

2. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

3. สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

โดยจะสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนสืบไป ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์/อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ