สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นกรอบการดำเนินงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนระยะยาวไว้แล้ว ปัจจุบันสถานการณ์ทีเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีมากขึ้น สำนักงานอธิการบดีจึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผน และการบริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ  ดังนั้นบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างมีรูปธรรม สามารถวางแผนการดำเนินงาน การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพื่อวางระบบการทำงาน ระบบการตรวจสอบ ระบบประเมินผล และระบบประกันคุณภาพ ให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมาย กรอบทิศทาง และนโยบายของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน สามารถทำให้สำนักงานอธิการบดีเกิดความเข้มแข็ง นอกเหนือจากนี้การพัฒนาสำนักงานฯอย่างต่อเนื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถวัดผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาสำนักงานฯ ได้