หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินและการเบิกเงินชดเชยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556

Download

Criteria-journey-on-duty-as-a-civil-servant-by-airplane-and-withdrawal-comprnsate-usage-private-vehicle-2556