มรส. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์(Evidence – Based ITA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence – Based ITA) รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากร คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบบรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคใต้และบุคคลากรที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560