มรส. มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแก่ผู้บริหารในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.)

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก(หลวงพ่อพุทธโสธร) ให้แก่ผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี