กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2560

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องท่าเพชร ตึกสำนักงานอธิการบดี