กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ การจราจรและการจอดรถ ในการจัดงานวันครู

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ การจราจรและการจอดรถ ในการจัดงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 นี้