กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์, วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และบริษัท เซาเทิร์น ไอ ที จำกัด มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559