กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 40 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย  ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี