สำนักงานอธิการบดี มรส. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานรุ่นที่ 4

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์