ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ

http://gad.sru.ac.th/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/20161116152418.pdf