สำนักงานอธิการบดี มรส. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 3

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาและนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์