สำนักงานอธิการบดี มรส. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์