การตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานอธิการบดี

การตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมผดุงชาติ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี