บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา