โครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการให้บริการและพัฒนาบุคลิกภาพของนักจัดการยานพาหนะ ณ โรงแรมชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช